40 DNÍ NA VRÁTENIE
Len u nás!
DOPRAVA ZADARMO!
Objednávky nad 30 eur

I. Definícia pojmov

Správca - Správcom sa rozumie spoločnosť The Pet Life s.r.o. so sídlom na ulici Novinářská 1254/7, 709 00 Ostrava, IČO: 05041261, DIČ: CZ05041261, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave, spisová značka 66037 C, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu Fera.sk a spracováva osobné údaje poskytnuté užívateľom a získava prístup k informáciám v užívateľských zariadeniach.

Webová stránka - webová stránka alebo aplikácia, ktorá je správcom prevádzkovaná na doméne fera.sk

Užívateľ -znamená subjekt, pre ktorý môžu byť služby poskytované alebo s ktorými môže byť uzavretá kúpna zmluva v súlade s obchodnými podmienkami a zákonom.

Zariadenie znamená elektronické zariadenie, pomocou ktorého užívateľ získa prístup k webovej stránke.

Cookies -znamená IT dáta, hlavne malé textové súbory, zaznamenávané a ukladané na zariadeniach, prostredníctvom ktorých užívateľ používa webové stránky webovej stránky.

Cookies správca - označuje súbory Cookies súvisiace s prevádzkou elektronických služieb správcu prostredníctvom webových stránok.

Cookies externé - označuje súbory cookies súvisiace s prevádzkou elektronických služieb a využívané partnermi správcu.

II. Osobné údaje

Správca prostredníctvom webových stránok Fera.sk a ďalších foriem komunikácie zhromažďuje a spracováva nasledujúce údaje užívateľa za účelom realizácie objednávok, registrácie užívateľov a vybavenie reklamačných procesov:

1. Meno a priezvisko
2. Adresa bydliska
3. Dodacia adresa - v prípade, že sa líši od adresy bydliska
4. Emailová adresa
5. Telefónne číslo

Zber a spracovanie osobných údajov musí vychádzať z ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa 2016/679 zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len GDPR.

Poskytovanie osobných údajov užívateľom počas procesu registrácie (vytvorenie účtu) alebo vytvorenia objednávky bez registrácie je potrebné na účely vytvorenia a realizácie objednávky, vytvorenie kúpnej zmluvy a prípadné začatie reklamačného proces alebo odstúpenie od zmluvy.

Poskytnutie údajov potrebných pre realizáciu objednávky je zmluvná a nevyhnutná podmienka pre realizáciu služieb ponúkaných internetovým obchodom Fera.sk

Správca dát tiež využíva osobné údaje na propagáciu vlastných služieb a tovaru, vrátane zasielania informácií elektronicky (emailom) užívateľovi o dostupnosti tovaru.

Na základe súhlasu užívateľa je správca osobných údajov oprávnený poskytnuté potrebné dáta v rámci zisťovania zákazníckej spokojnosti prostredníctvom programu "Overené zákazníkmi, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727. Užívateľ má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Užívateľ obdrží akékoľvek obchodné oznámenia iba v prípade, keď vyjadrí svoj súhlas na webových stránkach eshopu Fera.sk so zasielaním obchodných oznámení v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. Vyjadrenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľné a nebráni využitie služieb internetového obchodu Fera.sk. Osobné údaje budú nezbierajú a spracované len za účelom vyššie uvedených účelov.

Za účelom realizácie kúpnej zmluvy môže správca zdieľať zhromaždené údaje ďalším spracovateľom, napr. Logistickým / Kuriérskym spoločnostiam, externým účtovníckym spoločnostiam.

Zoznam spracovateľov:

 • Nastejnelodi.cz, s.r.o. Denisova 639/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04236157267, DIČ: CZ04236157, společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 62902
 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ: 25194798, DIČ: CZ25194798, spisová značka: C 105858 u rejstříkového soudu v Praze

Zozbierané údaje od užívateľa budú spracovávané po dobu neurčitú alebo do odvolania súhlasu používateľa. Odvolanie súhlasu, žiadosť o odstránenie užívateľského účtu bude mať za účinok koniec spracovanie osobných údajov.

III. Práva užívateľa

Pre uplatnenie svojich práv je nutné kontaktovať správcu dát. Kontakt je možný:


Elektronicky (emailom): [email protected]
Telefonicky: +421 909 106 606
Tradičné poštou na adrese: Novinářská 1254/7, 70900 Ostrava, Česká Republika

Užívateľ má právo získať potvrdenie od správcu, že spracováva informácie o ňom. Ak sú zhromažďované informácie o používateľovi, používateľ má nárok získať prístup k nim vr. nasledujúcich informácií:

a) účel spracovania;

b) kategóriu príslušných osobných údajov;

c) informácie o ďalších spracovateľoch osobných údajov, ktorým boli alebo budú zverejnené osobné údaje, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;

d) pokiaľ je to možné, plánované obdobie uchovávania osobných údajov, a ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto obdobia;

e) informácie o práve požadovať od správcu, aby opravil, vymazal alebo obmedzil spracovanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby a vzniesol námietku proti tomuto spracovania;

f) informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) pokiaľ neboli od dotknutej osoby zhromaždené osobné údaje - všetky dostupné informácie o ich zdroji;

h) informácie o automatizovanom rozhodovaniu, vrátane profilovania uvedené v článku podľa čl. 22 ust. GDPR 1 a 4, a - aspoň v týchto prípadoch - základné informácie o pravidlách ich tvorby, rovnako ako o význame a očakávaných dôsledkov takéhoto spracovania pre úložisko dát - Fera.sk nevykonáva tieto činnosti.

Užívateľ má právo požiadať správcu, aby okamžite opravil svoje nesprávne osobné údaje. S prihliadnutím na účely spracovania má užívateľ právo doplnenia jeho neúplných osobných údajov, vrátane dodatočného vyhlásenia.Začiatok formulára

Užívateľ má právo požadovať okamžité odstránenie osobných údajov a správca je povinný bez zbytočného odkladu osobné údaje odstrániť, pokiaľ už bola uplatnená jedna z týchto podmienok:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. užívateľ odvolal súhlas, na ktorom je spracovanie založené v súlade s článkom 6 odseku. 1 GDPR a nemá iný právny základ pre spracovanie;
 3. Užívateľ vznesie námietku podľa článku. 21 ods. 1 GDPR proti spracovaniu a neexistujú žiadne nadradené oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo užívateľ vznesie námietku podľa článku. 21 ods. 2 GDPR verzus spracovania;
 4. osobné údaje boli spracované nezákonne;
 5. osobné údaje sa musia vymazať, aby boli dodržané zákonné povinnosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu, do ktorého spadá správcu;
 6. boli zhromažďované osobné údaje v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, ako je uvedené v čl. 8 ods. 1 GDPR.

Užívateľ má právo požiadať administrátora o obmedzení spracovania v nasledujúcich prípadoch:

 1. užívateľ spochybňuje správnosť osobných údajov - po dobu, ktorá umožňuje správcovi overiť správnosť týchto údajov;
 2. spracovanie je protiprávne a užívateľ oponuje proti odobraniu osobných údajov, čo má za následok obmedzenie ich užívania;
 3. správca už nepotrebuje spracovávať osobné údaje. V tomto prípade však subjekt údajov vykonáva určenie, uplatnenie alebo obhajovanie nárokov;
 4. užívateľ podal námietku podľa článku. 21 ods. 1 GDPR týkajúce sa spracovania - kým nie je určená, či legitímne dôvody správcu nahradí dôvody pre námietky užívateľa, ktorého sa údaje týkajú.

Užívateľ má právo namietať kedykoľvek - z dôvodov súvisiacich s jeho osobitným postavením - so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú na základe článku. 6 ods. 1 písmena. f) GDPR vrátane profilovaniu na základe týchto predpisov.

Ak sú osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu používateľov, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú na účel takéhoto predaja, vrátane profilovaniu, do tej miery, že spracovanie je spojené s priamym marketingom ( "Právo na námietku").

Užívateľ má právo dostať v štruktúrovanom, všeobecne používanom formáte vhodnom pre čítanie osobných údajov o ňom, za predpokladu, že správca má právo poslať takéto osobné údaje spracovateľovi bez zásahu od správcu, ktorý poskytol osobné údaje, ak:

1. spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písmena. a) GDPR alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmena. b) GDPR; a

2. spracovanie prebieha automatizovane

Užívaním práva na prenos dát má užívateľ právo požadovať, aby správca odoslal osobné údaje inému správcovi, ak je to technicky možné.

Užívateľ má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na základe čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR, kedykoľvek.

Užívateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu pre ochranu osobných údajov.

IV. Typy použitých súborov cookies

1. Cookies používané správcom sú pre zariadenia používateľa bezpečné, predovšetkým čo sa týka vírusov, nebezpečného malware a škodlivého softvéru. Tieto súbory správcovi umožňujú identifikovať softvér používaný užívateľom a individuálne upraviť stránku pre každého užívateľa. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, dobu ich ukladania na zariadení a priradenú hodnotu.

2. Správca používa dva typy súborov cookie:

a. Súbory cookie relácie: sú uložené v užívateľskom zariadení a zostanú tam až do konca relácie daného prehliadača. Uložené informácie sú potom natrvalo odstránené z pamäte prístroja. Mechanizmus cookie relácie neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo dôverných informácií zo zariadenia používateľa.

b. Trvalé súbory cookie: sú uložené v Užívateľskom zariadení a zostanú tam, kým nebudú vymazané. Ukončenie relácie daného prehliadača alebo vypnutie zariadenia ju nevymaže zo zariadenia užívateľa. Mechanizmus trvalých súborov cookie neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo dôverných informácií zo zariadenia používateľa.

3. Užívateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup k svojim zariadeniam súborov cookie. Ak využije túto možnosť, bude možné používať webové stránky okrem funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookie.

V. Účely využitia súborov cookies

 1. Správca používa vlastné súbory cookie pre nasledujúce účely

a. Konfigurácia webových stránok:

i. prispôsobenie obsahu webových stránok užívateľským preferenciám a optimalizácia používania webových stránok;

ii. rozpoznávanie zariadenia užívateľa webových stránok a jeho umiestnenie a správne zobrazenie webových stránok prispôsobených jeho individuálnym potrebám;

iii. zapamätanie si nastavenia vybraných užívateľom a prispôsobenie užívateľského rozhrania, napr. v rozsahu vybraného jazyka alebo oblasti, z ktorej užívateľ prichádza;

iv. zapamätanie si histórie navštívených stránok na webe s cieľom odporúčania obsahu;

v. veľkosť písma, vzhľad stránok atď .;

 1. Overenie užívateľov na webe a poskytovanie používateľských relácií na webe

i. udržiavanie relácií užívateľa webových stránok (po prihlásení), vďaka ktorému užívateľ nemusí znovu zadávať svoje prihlasovacie údaje a heslo na každej podstránke webových stránok;

ii. správna konfigurácia vybraných funkcií webových stránok, najmä umožňuje overiť pravosť relácie prehliadača;

iii. optimalizácie a zvýšenie efektívnosti služieb poskytovaných správcom;

 1. Vykonávanie procesov potrebných pre plnú funkčnosť webových stránonok
 2. prispôsobenie obsahu webových stránok užívateľským preferenciám a optimalizácia používania webových stránok. Tieto súbory najmä umožňujú rozpoznať základné parametre užívateľského zariadenia a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám;
 3. zapamätanie umiestnenie užívateľ
 4. správna konfigurácia vybraných funkcií webových stránok, najmä umožňujúce prispôsobenie informácií poskytnutých užívateľmi vrátane ich umiestnenia.
 5. Analýza a výskum a audit návštevnosti
 6. vytvárať anonymné štatistiky, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky webových stránok, čo umožňuje ich štruktúru a obsah zlepšiť;
 7. Zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti služby

2. Správca osobných údajov obsiahnutých v cookies použitých na účely uvedené v bode 1 písm. a), i) ii) a iv), ako aj body: d, e a f je správca. Právnym základom pre spracovanie dát obsiahnutých v týchto súboroch je súhlas Užívateľa, tzn. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Vyjadrenie hore uvedeného súhlasu nie je zmluvnou, štatutárne alebo zmluvnou podmienkou, ale nedostatok jeho vyjadrenia zabráni správcovi, aby prispôsobil ponuky zobrazené na webe užívateľským preferenciám na základe správania na webových stránkach.

3. Údaje uložené v cookies používané na účely uvedené v iných písmenách v bode 1 vyššie sú spracovávané na základe právne odôvodneného záujmu správcu na základe zákonu č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov zo dňa 4.apríla 2000. Za účelom riadneho zobrazenia webovej stránky a správneho využívania všetkých funkcií webových stránok užívateľmi.

4. Správca služby používa externé súbory cookie na nasledujúce účely:

a. prezentácie multimediálneho obsahu na webových stránkach, ktoré sú stiahnuté z externých webových stránok:

i. www.youtube.com [správcu súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA]

b. zhromažďovanie všeobecných a anonymných statických dát pomocou analytických nástrojov:

i. Google Analytics [správcu súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA]

ii. Google AdWords [správcu súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA]

iii. doubleclick.net [správca cookie: Google Inc. so sídlom v USA]

iv. hit.gemius.pl [správca súborov cookie: Gemius S.A. so sídlom v Poľsku]

v. mailchimp.com [správcu súborov cookie: The Rocket Science LLC so sídlom v USA]

c. zobrazovanie reklám prispôsobených preferenciám užívateľa pomocou online reklamného nástroje:


i. Google AdSense [správcu súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA]

d. prihlásenie na webové stránky pomocou sociálnych webových stránok:

i. Facebook Connect [správcu súborov cookie: Facebook Inc. so sídlom v USA alebo so sídlom v Írsku]

e. využívanie interaktívnych funkcií pre popularizáciu webových stránok pomocou sociálnych sietí:

i. Google.com [správcu súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA]

ii. Facebook.com [správca cookie: Facebook Inc. so sídlom v USA alebo so sídlom v Írsku]

f. predkladaní názorov na webové stránky webových stránok, ktoré sú stiahnuté z externých webových stránok:

g. využívanie funkcií pre uľahčenie komunikácie prostredníctvom webových stránok, ktoré sú stiahnuté z externých webových stránok:

i. Desk.com [správcu súborov cookie: Salesforce.com Inc. so sídlom v USA]

h. Rozpoznanie polohy užívateľa:

i. Google.com - [správca súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA]

i. Spracovanie platieb:

i. GoPay.cz [správcu súborov cookie: Gopa s.r.o. so sídlom v SR]

j. odosielanie pošty

mailchimp.com [správca cookie: The Rocket Science LLC so sídlom v USA]

5. Správcovia osobných údajov obsiahnutých v súboroch cookie použitých na účely uvedené v bode 4 písm. c), rovnako ako v bode 4 písm. h a j sú subjekty uvedené v týchto položkách. Právnym základom pre spracovanie dát obsiahnutých v týchto súboroch je súhlas užívateľa, podľa článku 6 Ö ods. 1 písmena a) GDPR. Vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu nie je zmluvnou alebo štatutárnou požiadavkou, ale jeho neexistencia zabráni administrátorovi prispôsobiť reklamy viditeľné na iných stránkach vašim preferenciám na základe správania na webových stránkach. Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov týchto administrátorov, použite nasledujúce odkazy:

https://policies.google.com/privacy,

https://www.facebook.com/policy.php,

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cZ,

https://mailchimp.com/legal/privacy/.

6. Údaje uložené v cookies používané na účely uvedené v iných písmenách bode 4 sú spracovávané na základe legálne oprávneného záujmu správcu webu spomínaného v zákone č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov zo dňa 4.apríla 2000, tj. na účely riadneho zobrazenia webovej stránky a správneho využívania všetkých funkcií webových stránok užívateľmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov týchto správcov, použite nasledujúce odkazy:

https://policies.google.com/privacy,

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cZ

http://www.cz.gemius.com/588.html

https://mailchimp.com/legal/privacy

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.salesforce.com/company/privacy/

https://www.gopay.com/cs/bezpecnost.html

 1. Táto fáza zahŕňa sekciu: III. Zásady ochrany osobných údajov.
 1. Dane platené cookies sú platené súborom cookies, kým nie sú dodané spotrebiteľovi v okamihu použitia. Vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré končia outsourcingom outsiderov alebo osobnosti užívateľov, kým neodpovie na upozornenie na záruku alebo na použitie cookies, ktoré budú poskytované cookies.

VI. Možnosti určenia podmienok ukladania alebo prístupu k súborom cookies

 1. Užívateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenie súborov cookie, pričom určí podmienky pre ich ukladanie a prístup k užívateľskému zariadeniu prostredníctvom súborov cookie. Zmeny nastavenia uvedené v predchádzajúcej vete môže užívateľ vykonať pomocou nastavení webového prehliadača. Toto nastavenie môžete zmeniť najmä tak, že v nastaveniach prehliadača zablokujete automatické zaobchádzanie s cookies alebo nastavíte informovanie o každom odosielani súborov cookie na zariadení užívateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovanie súborov cookie nájdete v nastavení softvéru (webového prehliadača).
 2. Užívateľ môže kedykoľvek zmazať súbory cookie pomocou funkcií dostupných vo webovom prehliadači, ktorý používa
 3. Obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré dostupné funkcie
 4. Okrem súborov cookies môže internetový obchod Fera.sk tiež zhromažďovať dáta, ktoré sú bežne zhromažďované správcovi internetového systému v takzvanej podobe protokolov alebo súborov protokolu. Informácie obsiahnuté v protokoloch môžu obsahovať Vašu IP adresu, typ platformy a webového prehliadača, poskytovateľa internetu a adresu webovej stránky, z ktorej ste vstúpili na webovú stránku. Tieto dáta budú archivované a použité na účely štatistickej analýzy a vyhodnotenie globálnej prevádzky užívateľov webových stránok. Tieto údaje nebudú zlúčené s osobnými údajmi poskytnutými užívateľmi.

v Ostrave dňa 17. 01. 2020